TERMS AND CONDITIONS เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ (www.tutorrusonlines.com) ของติวเตอร์รัสออนไลน์นี้เป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการซึ่งทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบของ Tutorrus เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการและหรือซื้อสินค้าและหรือเพื่อการสื่อสารใดๆ ตามกรอบที่ “ติวเตอร์รัสออนไลน์” กำหนด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง กับ ติวเตอร์รัสออนไลน์ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “Tutorrus” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการใช้บริการใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อการใช้บริการใดๆ รวมทั้งการซื้อสินค้าใดๆ ซึ่งในที่นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่ วิดีโอคอร์สเรียน, เอกสารประกอบ, คำถามและคำตอบ เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงชำระเงิน และหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบของ “Tutorrus” แล้ว “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตนรวมทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ “Tutorrus” ทุกประการ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563


1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ เนื้อหา โลโก้และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เฉพาะ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ รวมถึงเอกสารประกอบการเรียน เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์สิทธิและทรัพย์สินของ Tutorrus และผู้ให้บริการ อันเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาให้บริการ โดยโจทย์และการเรียบเรียงโจทย์จากข้อสอบ GAT และวิชาสามัญ ที่มิใช่แนวข้อสอบหรือเฉลย เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ทางผู้ให้บริการมิได้มีความเกี่ยวข้องกับ สทศ.


2. เงื่อนไขทั่วไป

“Tutorrus” ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการใช้บริการใดๆ ได้ทุกเมื่อ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาใดๆ และถือเป็นพันธะสัญญาที่ผู้ใช้บริการต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้ใช้ “บริการ” และหรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “สินค้า” หลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้ แล้ว ให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้นๆ “Tutorrus” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข และหรือ ยกเลิก “สินค้า” และหรือ “บริการ” ใดๆ ได้ทุกเวลา “ผู้ใช้บริการ” ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ได้ เช่น ค่าคอมพิวเตอร์ และ ค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ยังไม่ได้ชำระค่าใช้บริการและหรือค่าสินค้าเต็มจำนวน และหรือในจำนวนใดๆ “Tutorrus” ขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกัน และหรือกระทำการในประการใดๆเพื่อมิให้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถ ใช้บริการนั้นๆ ได้ตามที่ “Tutorrus” เห็นควร การใช้ “บริการ” จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และ กฎหมายยืนยันหรือบ่งชี้ตัวตน


3. ข้อตกลงและคำรับรองของ “ผู้ใช้บริการ”

 • “ผู้ใช้บริการ” ได้อ่านและ เข้าใจ และตกลงยอมรับราคา ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ของ “สินค้า”และหรือ “บริการ” ก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า”และหรือ “บริการ” นั้นๆ ในกรณีของ “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ตกลงและรับรองว่า “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า” และหรือ “บริการ” นี้แล้ว
 • “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ์แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง
 • “ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ที่ตนซื้อได้เพียงเฉพาะเพื่อตนเองเท่านั้น โดยข้อมูลของผู้ใช้บริการและผู้ที่ลงทะเบียนสมัครเรียนต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 • “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถนำ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ที่ตนซื้อไปให้บุคคลอื่นใดใช้และหรือใช้ร่วมได้
 • “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่น “Tutorrus” และผู้อื่น
 • “ผู้ใช้บริการ” จะไม่ละเมิด “การใช้บริการ”

4. การใช้บริการ

“ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยอมรับว่า “ผู้ใช้บริการ” จะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการเรียนรู้เฉพาะตนเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ตกลงที่จะไม่ใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “Tutorrus” และ “ผู้ให้บริการ” เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การว่าจ้าง ทำกิจกรรมทางการค้าโดยใช้บริการที่ “Tutorrus” จัดหาให้รวมถึงกิจกรรมด้านการขายเพื่อ ขายสินค้าหรือบริการ และ การเรี่ยไรเงินและหรือทรัพย์สิน และหรือการขอรับการสนับสนุนทางการเงินและหรือทางผลประโยชน์ในประการใดๆ และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อ กฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ผู้ให้บริการตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • นำ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ไปบันทึก ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง แก้ไข ทำเหมือน ตัดต่อ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ จัดแสดง ส่งและแจกจ่าย กระจายเสียง ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ในประการใดๆ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือ กระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก“Tutorrus” และ “ผู้ให้บริการ” ก่อนล่วงหน้า
 • กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สิน ทางปัญญาอื่น ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด
 • ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ หรือกระทำการใดๆเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความ สื่อมัลติมีเดีย งานใดๆ จากเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลาย ลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก “Tutorrus” และ “ผู้ให้บริการ” และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่ง ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรา สมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก
 • อัปโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมลหรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลายจำกัดการ ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของเราหรือ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบุคคลภายนอก
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของเรา หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/ หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอกอาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบ ของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ
 • ใช้งานทุจริตดังกรณีต่อไปนี้:
  • ในกรณีของการเข้าใช้งานพร้อมกันจากคอมพิวเตอร์มากกว่า 2 เครื่องที่มี ID เดียวกัน
  • ในกรณีที่ใช้บริการบนคอมพิวเตอร์หรือ IP หลายเครื่องที่มี ID เดียวกัน
  • ในกรณีที่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บริการรวมถึง ID ของสมาชิกและคอร์สเรียน
  • ในกรณีของการขายให้ยืมมอบหมายหรือโอนบริการ รวมถึงรหัสสมาชิกและคอร์สเรียนหรือโฆษณา
  • กรณีใช้งานโปรแกรมคัดลอกหรือบันทึกหรือพยายามบันทึกขณะใช้บริการ
 • กระทำการใดๆอันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของ “Tutorrus” และ “ผู้ให้บริการ” ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และ/หรือการแก้ไขเพิ่ม เติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เราจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง หาก “Tutorrus”/ หรือ “ผู้ให้บริการ” ทราบว่า “ผู้ใช้บริการ” ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในเว็บไซต์นี้ “Tutorrus” มีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการตามที่ “Tutorrus”/ หรือ “ผู้ให้บริการ” เห็นสมควรได้ทันที

5. การสมัครสมาชิก

 • “ผู้ใช้บริการ” จะต้องสมัครสมาชิกก่อนที่จะซื้อสินค้าได้ โดย “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า”มีความรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตนที่จะต้องทำการเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด
 • “ผู้ใช้บริการ” จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบันในการสมัครสมาชิก
 • “ผู้ใช้บริการ” ใด ๆ ที่ไม่กรอกชื่อจริงหรือข้อมูลจริงของตนจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และอาจถูกจำกัดไม่ให้ใช้บริการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 • “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถโอนความเป็นสมาชิกของตนให้กับผู้อื่น และ “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถใช้อีเมลของผู้อื่นในการเข้าไปใช้บริการและหรือซื้อสินค้าได้
 • “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ หากจำเป็นต้องโอนคอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้วไปยังอีเมลบัญชีอื่น “ผู้ใช้บริการ” ต้องทำการยื่นคำร้องมาที่ “Tutorrus" โดยการพิจารณาของทีมงาน “Tutorrus” ถือเป็นที่สิ้นสุด “ผู้ใช้บริการ” เข้าใจว่าข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ซึ่งรวมถึง ข้อมูลคอร์สเรียนออนไลน์ที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ซื้อ หรือ ลงทะเบียนเรียน จะถูกบันทึกกับอีเมลบัญชีผู้ใช้ หากมีการเปลี่ยนเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ ทาง “Tutorrus” จะไม่รับผิดชอบ ผลกระทบจากการเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้

6. ความเป็นส่วนตัว

Tutorrus ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ที่ให้ไว้กับ Tutorrus ผ่านทางออนไลน์อย่างทั่วถึงในขณะที่ใช้บริการโดยปฏิบัติตามนโยบายที่แสดงผลรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของ Tutorrus


7. ขอบเขตความรับผิดชอบ

 • หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนคอร์สเรียน สามารถแจ้ง “Tutorrus” เพื่อดำเนินการพิจารณาคำร้องได้ภายใน 3 วันหลังทำการชำระเงิน โดยให้ยึดตามหลักฐานการโอนเงิน ซึ่งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ใช้บริการยังไม่เริ่มเรียน ทั้งนี้ทาง “Tutorrus” ไม่มีนโยบายคืนเงินอันเนื่องมาจากความเข้าใจผิด หรือความผิดพลาดประการใดในการสมัครเรียนของผู้เรียนซึ่งเป็นไปตามข้อ 1, 3, 4, 5, 6
 • หากผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าเรียนในระบบออนไลน์ของ Tutorrus ได้ ให้ผู้ใช้บริการติดต่อเจ้าหน้าที่ของ “Tutorrus” เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง LINE: @tutorrus (https://lin.ee/2mg6Oiu) โดยแจ้งอีเมลที่ใช้สมัครเรียน คอร์สที่เกิดปัญหา และภาพหน้าจอที่แสดงว่าไม่สามารถเข้าเรียนได้ ทาง Tutorrus มีหน้าที่เร่งดำเนินการแก้ไขพร้อมทั้งชี้แจงสาเหตุของปัญหาดังกล่าวให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจมีการขอความร่วมมือผู้ใช้บริการในการทดสอบระบบร่วมกันในกรณีไม่สามารถพิสูจน์สาเหตุได้ ทั้งนี้หากภายหลังผู้ใช้บริการได้แจ้งปัญหาดังกล่าว และยังไม่ได้รับการแก้ไขเป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน ผู้เรียนสามารถขอคืนเงินได้หากผ่านหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  • ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของผู้เรียน และได้รับการรับรอบจากผู้ให้บริการระบบ Tutorrus
  • ผู้ใช้บริการยังไม่ได้รับของสมนาคุณจากคอร์สออนไลน์นั้น (กรณีที่คอร์สออนไลน์นั้นมีของสมนาคุณ)
  โดยขอบเขตความรับผิดชอบของ “Tutorrus” จะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ชำระเพื่อซื้อ “สินค้า”และหรือ”บริการ”เท่านั้น
 • หากผู้ใช้บริการชำระเงินเกินเมื่อชำระค่าธรรมเนียมหลักสูตรหรือการชำระเงินอื่นๆ Tutorrus จะคืนเงินให้ด้วยการโอนเงินส่วนเกินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมผ่านทางการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยใช้เวลาในการดำเนินการหลังติดต่อแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร ประมาณ 5-7 วันทำการ

8. การยกเลิกการใช้สินค้า

หาก “ผู้ใช้บริการ” ทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้ ”สินค้า” และหรือ “บริการ” ในข้อใดๆ “Tutorrus” สามารถเพิกถอนและหรือระงับการใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ของ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งผู้ใช้บริการและหรือผู้ซื้อสินค้าตกลงและยินยอมให้ “Tutorrus” ริบเงินที่ได้ชำระไว้แล้วได้ทั้งจำนวนและในทันที ทั้งนี้ ทาง Tutorrus จะไม่รับผิดชอบต่อผลเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ตามเงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไปนี้