PRIVACY POLICY นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “Tutorrus” ให้เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” ที่ใช้บริการผ่านระบบหรือช่องทางการให้บริการใดๆ ของ Tutorrus และตระหนักในการปกป้องข้อมูลดังกล่าว โดยการปฏิบัติตามนโยบายนี้


คำนิยาม

 • กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบของประเทศอื่นใด


 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

  หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Tutorrus ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามที่นโยบายนี้กำหนด โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมโดยอัติโนมัติเมื่อผู้ใช้บริการดำเนินการเข้าถึงหรือล็อกอิน (Log in) หรือใช้บริการระบบการให้บริการของ Tutorrus


 • ข้อมูลส่วนบุคคล

  หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงข้อมูลอื่นตามที่นโยบายนี้หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด


 • ผู้ใช้

  หมายถึง ผู้เข้าชม ลูกค้า หรือ ผู้ใช้งานกับ Tutorrus ที่เข้าถึงเว็บไซต์ของ Tutorrus และใช้เนื้อหา และบริการทั้งหมดที่จัดทำโดย Tutorrus


 • ผู้ใช้บริการ

  หมายถึง บุคคลที่เข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท ได้ทำสัญญาการใช้งานกับ Tutorrus โดยยอมรับข้อกำหนด และให้รวมถึงผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาล และผู้พิทักษ์ และผู้ที่สามารถใช้ข้อมูลและบริการที่จัดทำโดยบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง


 • ระบบการให้บริการ

  หมายถึง ระบบหรือช่องทางการให้บริการของ Tutorrus ดังนี้

  • (ก) www.tutorrusonlines.com หรือ
  • (ข) คอร์สเรียนออนไลน์ หรือ
  • (ค) ช่องทางในเครือพันธมิตรของ Tutorrus ตามที่ Tutorrus แจ้งให้ทราบ
  • (ง) หรือการให้บริการผ่านช่องทางอื่นใดตามที่ Tutorrus กำหนด


 • อีเมล

  หมายถึง จดหมายใด ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์


การยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อสมัครสมาชิก บริษัทได้จัดเตรียมขั้นตอนในการคลิกปุ่ม “ยินยอม” สำหรับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ Tutorrus หรือเงื่อนไขการใช้งานและเมื่อผู้ใช้บริการ กดปุ่ม “ฉันยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข ของทางบริษัท” จะถือว่าเป็นการยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการยินยอมให้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแยกต่างหาก เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผู้เยาว์สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามสำหรับเด็กซึ่ง มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแยกต่างหากสำหรับการดำเนินการดังกล่าว


วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

Tutorrus ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่และตามสิทธิของ Tutorrus ภายใต้เงื่อนไขตามข้อตกลงหรือสัญญาฉบับใดๆ ที่เข้าทำระหว่างผู้ใช้บริการกับ Tutorrus
  • การจัดหาคอนเทนท์, การซื้อและการชำระเงิน, การยืนยันตัวตน, การให้คำปรึกษาลูกค้า, การติดตามประวัติ ประสบการณ์ และความคืบหน้า รวมถึงจัดทำข้อมูลในการเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ผ่านระบบการให้บริการ
  • การจัดส่งทางไปรษณีย์ เช่น การจัดส่งสินค้า
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อดำเนินการตามการร้องขอของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือทางราชการ
 • การจัดการข้อมูลสมาชิก, การยืนยันตัวตน, การระบุตัวตน, การป้องกันการใช้งานที่ผิดกฎหมายและการใช้งานที่ไม่มีตัวตน, การยืนยันการสมัครสมาชิก, การจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น การจัดการคำร้องทุกข์, ยืนยันการผ่านการทดสอบหรือจบหลักสูตรวิชา
 • การใช้การตลาดและการโฆษณา, การพัฒนาบริการใหม่ (ผลิตภัณฑ์) และความเชี่ยวชาญพิเศษ การส่งมอบข้อมูลการโฆษณา เช่น การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา, งานอีเวนต์, การส่งข้อมูลการโฆษณา การโฆษณาตามข้อมูลประชากร, วิเคราะห์การเข้าใช้งาน ลักษณะและความถี่ในการเข้าถึง การระบุหรือสถิติการใช้บริการของสมาชิก
 • อื่น ๆ, ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนการสมัครสมาชิก, บันทึกการเก็บรักษาสำหรับการระงับข้อพิพาท, การยืนยันการยอมรับการเป็นสมาชิกและการคำนวณข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น
 • ข้อมูลความเห็นที่อยู่ใน กระดาน ถาม-ตอบ และข้อมูลการทำแบบทดสอบ
 • ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมระบบการให้บริการ / Google analytic / Facebook / Twitter / Instagram/ LINE
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร เป็นต้น
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ดังต่อไปนี้ เมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ทำได้

 • ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ
 • ข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ เซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทยของบริษัทคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ให้บริการและพัฒนาระบบการเรียนการสออนออนไลน์ ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย


ระยะเวลาการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

 • Tutorrus จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในลักษณะเอกสารหรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Soft Copy) หรือสำเนาเอกสาร (Hard copy) ณ ที่ทำการหรือสถานที่ Tutorrus กำหนด รวมถึงการจัดเก็บในลักษณะ Cloud
 • Tutorrus จะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการภายใต้นโยบายความปลอดภัยตามนโยบายนี้ ตลอดระยะเวลาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการร้องขอ Tutorrus จะปกปิดหรือลบข้อมูลของผู้ใช้ได้ตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ เว้นแต่ Tutorrus มีเหตุจำเป็นตามวัตถุประสงค์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
 • โปรดทราบว่าหากผู้ใช้บริการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ Tutorrus อาจมีการให้บริการบางประเภทหรือทั้งหมดที่ Tutorrus ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ

ตามหลักการแล้วบริษัทจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตามในกรณีต่อไปนี้ Tutorrus อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

 • ให้แก่บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของ Tutorrus
 • ให้แก่บุคคลที่จัดทำคอร์สเรียนออนไลน์หรือทำระบบโฆษณาให้กับ Tutorrus
 • ให้แก่บุคคลผู้ทำหน้าที่ในการประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ Tutorrus อาทิ Google cloud platform หรือ Google Analytic
 • ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือผู้มีหน้าที่กำกับดูแลหรือผู้ที่จะต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

การโฆษณาและการตลาด

เพื่อประโยชน์ในการได้รับสินค้าหรือบริการของ Tutorrus บริษัทคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ออนไลน์ของ Tutorrus ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา” ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงสินค้าหรือบริการ และทำการตลาดผ่าน Google, Facebook, pixel tracking code และอื่น ๆ เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สินค้าหรือบริการเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ Tutorrus อาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนกับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเราผ่านทางอีเมลอีกต่อไป คุณสามารถกด "ยกเลิกการติดต่อ" ในลิงก์อีเมลหรือติดต่อมายังอีเมลของเราได้


เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้บริการให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรา ใช้คุกกี้ (Cookies)หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของผู้ใช้บริการ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้


การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)


การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา


นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น หากผู้ใช้บริการเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย


การติดต่อกับ Tutorrus

หากผู้ใช้บริการมีคำถาม หรือข้อแนะนำติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว หรือการบังคับใช้นโยบายดังกล่าว โปรดติดต่อที่

อีเมล: admin@tutorrusstudy.com

LINE: @tutorrus

โทร: 086-412-5145


นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2564